Condicions Generals

Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través de la pàgina web CRISTINANUTRISALUD.COM, propietat de CRISTINA BELLIDO ORTEGA, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels cursos de formació contractats per l’USUARI és CRISTINA BELLIDO ORTEGA, amb domicili social a Ronda General Mitre, 195 – ATÍCO 1º 08023 BARCELONA (Barcelona), NIF 46802550B i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 600692423.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un curs de formació concret.

Procediment de intel·lectual

Resta prohibit per a l’USUARI, en qualsevol circumstància, transferir, canviar i intercanviar els drets de llicència i les obligacions que incideixen en aquest contracte, tret que la forma i el contingut pugui ser alterat amb la condició que els canvis s’hagin acordat prèviament per escrit per part de CRISTINA BELLIDO ORTEGA. Això no obstant, s’exclou expressament en aquest contracte -o condicions generals de venda- tota transferència de propietat des de CRISTINA BELLIDO ORTEGA vers l’USUARI

Propietat de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de tenir més de 16 anys i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació
 2. Activació de serveis
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia
 5. Força major
 6. Competència
 7. Generalitats de l’oferta
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta
 9. Despeses de transport
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes
 11. Procés de compra
 12. Política de privacitat (protecció de dades personals)
 13. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte
 14. Garanties i devolucions
 15. LLei aplicable i jurisdicció

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen o s’activen directament des del lloc Web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per efectuar aquesta descàrrega o activació.

Falta d’execució del contracte a distància

Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retràs no constitueix un incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega de la mercaderia al cap de 30 dies a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

En el cas de la prestació d’un curs de formació online, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’USUARI n’hagi efectuat el pagament i es podrà descarregar o activar segons les condicions del PRESTADOR.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

La prestació del servei es considerarà efectuada en el moment en què l’USUARI hagi descarregat o activat el curs de formació.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deformacions o defectes que presenti el producte o servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

«L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la celebració del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial d’acord amb l’article 105 del RDL 1/2007

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí

Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per aquest motiu, o per correu electrònic a cristinabnutrisalud@gmail.com, tot indicant el número de factura o comanda corresponent.

Formulari de desestiment

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNEA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: CRISTINA BELLIDO ORTEGA, Ronda General Mitre, 195 – ATÍCO 1º 08023 BARCELONA (Barcelona)
Telèfon: 600692423
Mail: info@cristinanutrisalud.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CRISTINA BELLIDO ORTEGA o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

Continuïtat, consistència i qualitat del servei

CRISTINA BELLIDO ORTEGA accepta expressament proporcionar tots els seus recursos en el lliurament, disponibilitat i en la prestació de serveis en general i en aquest document, es compromet a complir amb la seva obligació com a proveïdor de serveis en la mesura de les seves possibilitats.

CRISTINA BELLIDO ORTEGA es compromet a actuar amb tanta diligència i atenció com sigui possible, i a procedir per subministrar un servei de qualitat en conformitat amb les pràctiques generalment reconegudes, excepte en l’hipotètic cas que se suspengui el curs de formació, en virtut de les instruccions especials exigides.

En conseqüència, CRISTINA BELLIDO ORTEGA està obligada per contracte a oferir accés diari (24/24) i setmanal (7/7), i condicionada a ser capaç de garantir els seus serveis tenint en compte les condicions de subministrament (subsegüent rendiment de la xarxa).

CRISTINA BELLIDO ORTEGA es reserva el dret d’interrompre el curs de formació a través del seu servidor, per tal de dur a terme el manteniment essencial, per millorar el rendiment de la xarxa, o per qualsevol altre motiu operacional en relació amb el manteniment.

CRISTINA BELLIDO ORTEGA, sense afectar a qualsevol dels seus drets i responsabilitats, informarà l’USUARI, dins d’un espai de temps raonable, de la data en què es proposa dur a terme el manteniment.

L’USUARI reconeix que la formació pot no estar disponible en cas que aquest no pugui accedir a Internet o a aquest lloc web. CRISTINA BELLIDO ORTEGA no és responsable del fet que l’USUARI no pugui accedir a la formació, sota aquestes circumstàncies.

En particular, és l’USUARI qui ha de mantenir la seva protecció contra virus, així com la versió del seu navegador actualitzada. CRISTINA BELLIDO ORTEGA no és responsable de cap virus que es transmeti a través del seu lloc web.

De la mateixa manera, CRISTINA BELLIDO ORTEGA s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés no autoritzat als sistemes informàtics, o del saqueig de qualsevol dada com a resultat d’aquest accés. Això no obstant, CRISTINA BELLIDO ORTEGA aplica els mitjans apropiats per prevenir les intrusions il·legals. CRISTINA BELLIDO ORTEGA no serà responsable en cap cas dels danys i perjudicis amb els quals se’l relacioni, com ara pèrdua d’explotació, pèrdua de benefici, pèrdua de valor, danys o despeses.

CRISTINA BELLIDO ORTEGA es compromet a exercir la seva oferta amb la diligència i cura degudes, tot subministrant un servei de qualitat, de conformitat amb les pràctiques normals de l’àmbit, subjectes a la interrupció dels serveis sol·licitats explícitament si així ho demanen les autoritats administratives.

Si la formació establerta per part de l’USUARI se suspèn arran de la decisió d’una autoritat competent, CRISTINA BELLIDO ORTEGA reembossarà al Client o li oferirà un crèdit vàlid per un any, igual a l’import d’aquesta oferta formativa.

Les Parts acorden que CRISTINA BELLIDO ORTEGA té el dret de modificar els serveis sense previ avís.

Serveis postvenda

CRISTINA BELLIDO ORTEGA es compromet a ajudar l’USUARI en què calgui pel que fa a la formació adquirida. El client pot contactar amb CRISTINA BELLIDO ORTEGA per a qualsevol sol·licitud relacionada amb la formació a: info@cristinanutrisalud.com

No utilització prolongada del lloc web

CRISTINA BELLIDO ORTEGA es reserva el dret d’eliminar la informació relativa a l’USUARI, en cas de no utilització prolongada d’aquests serveis, corresponent a un període superior a 40 dies.

Obligacions i responsabilitat del client

L’USUARI accepta de manera expressa que ha verificat la compatibilitat entre la seva demanda i l’oferta de serveis i reconeix plenament que ha rebut tota la informació i l’assessorament necessaris per part de CRISTINA BELLIDO ORTEGA, perquè aquest acord pugui entrar en vigor amb el coneixement i certesa vinculant.

L’USUARI es compromet a verificar la identitat abans de la seva designació a la formació de CRISTINA BELLIDO ORTEGA.

L’USUARI garanteix que actuarà dins la seva exclusiva responsabilitat si l’accés al curs de formació no es duu a terme de conformitat amb el que es consideren actes raonables d’ús per part de l’Alumne, que estigui en disposició del seu accés i contrasenya i que no respecti la guia general i les instruccions per a l’ús correcte, inicialment subministrat per CRISTINA BELLIDO ORTEGA.

L’USUARI, si es compleixen les condicions, haurà d’informar l’alumne sobre aquests termes, i serà responsable pel que fa a aquest assumpte.

Les parts pertinents al contracte també reconeixen que CRISTINA BELLIDO ORTEGA té la capacitat de modificar amb total transparència la prestació del servei sense necessitat d’efectuar cap tràmit de comunicació prèvia, que no sigui per informar l’USUARI que s’adaptarà el nivell de prestació de serveis ja subministrats.

L’USUARI reconeix que està informat de les disposicions dels reglaments relatius a la seguretat (protecció o seguretat física) i la seguretat operacional. L’USUARI és l’únic responsable de les conseqüències de l’incompliment d’aquestes normes i aquests Termes.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o
servei adquirit.

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà en PDF i sota consentiment (art. 63.3 RD 1/2007) a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 600692423 o a través del correu electrònic a l’adreça info@cristinanutrisalud.com

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol curs de formació del catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 1. – Comprovació de les dades de facturació.
 2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
 3. – Selecció de la forma de pagament.
 4. – Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

En cas de controvèrsies relatives a la naturalesa dels serveis de CRISTINA BELLIDO ORTEGA o a l’ús l’USUARI del lloc web, la informació guardada al dispositiu de pagament electrònic, i en el marc de la recollida automàtica d’informació per CRISTINA BELLIDO ORTEGA, es podria fer servir com a evidència entre totes dues parts.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o entrega aproximada.

Comandes (sol·licituds de compra)

L’usuari rebrà les seves dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya). L’accés a la formació en línia, atorgat per CRISTINA BELLIDO ORTEGA, és estrictament privat. La transmissió de les dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya) a un tercer està estrictament prohibit. L’USUARI accepta que no ha de donar, en cap circumstància, ja sigui de manera gratuïta o
per una tarifa, l’accés a tercers, sigui quin sigui el mitjà. Si l’USUARI és una empresa i si l’alumne deixa l’empresa, l’USUARI es compromet a desactivar el seu compte o posar-se en contacte amb CRISTINA BELLIDO ORTEGA per eliminar perfils obsolets, de la mateixa manera que l’USUARI es compromet de manera expressa a pagar qualsevol registre iniciat per l’Alumne designat.

L’usuari accepta seguir la capacitació amb diligència. Com a part de l’avaluació, per tal de completar la formació, l’USUARI accepta de manera expressa no beneficiar-se de cap ajut o assistència de qualsevol altra persona. De la mateixa manera, CRISTINA BELLIDO ORTEGA demana a cada USUARI que es comprometi amb aquest fet abans de cada tasca.

Validació de la formació

La formació es valida quan l’estudiant ha superat totes les avaluacions que se li presenten durant el curs. En aquest cas, s’enviarà a l’USUARI un diploma de validació dels coneixements adquirits.

12. POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS)

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), us informem que les dades personals es tractaran sota la responsabilitat de CRISTINA BELLIDO ORTEGA, per la qual cosa es facilita la següent informació:

Finalitat del tractament: subministrament de cursos de formació i manteniment de l’historial acadèmic mitjançant la plataforma CRISTINA BELLIDO ORTEGA.

Legitimació del tractament: per a l’execució d’aquest contracte amb l’USUARI, art. 6.1.b GDPR.

Tractament de dades: a més de les dades recopilades en el formulari d’alta, el sistema pot registrar altres dades que permetin oferir a l’USUARI eines importants per oferir un servei de qualitat, com ara les dades d’inici de sessió, temps de connexió dels alumnes, avaluacions, etc.

Operacions previstes de tractament

-Enviaments d’avisos importants, com la comunicació sobre les compres i canvis en els termes, condicions i polítiques de CRISTINA BELLIDO ORTEGA.
-Remissió de comunicacions comercials relacionades amb nous cursos i novetats per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà.
-Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició efectuada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
-Efectuar estudis estadístics.
-Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: ss conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de l’USUARI: pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-se a CRISTINA BELLIDO ORTEGA, Ronda General Mitre, 195 – ATÍCO 1º 08023 BARCELONA (Barcelona). E-mail: cristinabnutrisalud@gmail.com. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la
normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’USUARI: l’USUARI garanteix que les dades personals facilitades a CRISTINA BELLIDO ORTEGA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes dades. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, CRISTINA BELLIDO ORTEGA està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’USUARI i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

CRISTINA BELLIDO ORTEGA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats de l’USUARI, i li ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

CRISTINA BELLIDO ORTEGA utilitza la tecnologia actual estàndard per mantenir la confidencialitat i protegir la informació personal de l’USUARI i ha pres les precaucions degudes per salvaguardar la informació contra pèrdua, robatori i ús indegut, així com contra l’accés i divulgació no autoritzats.

CRISTINA BELLIDO ORTEGA està sotmesa a avaluacions periòdiques de seguretat amb la finalitat de millorar la seva seguretat. Això no obstant, no pot garantir que la informació de l’USUARI es mantingui a resguard d’accessos no autoritzats. Com a resultat, CRISTINA BELLIDO ORTEGA no és responsable o legalment responsable de cap pèrdua de la privacitat, revelació d’informació, dany o perjudici que es puguin derivar d’aquesta intrusió.

Actualitzacions de la Política de Privacitat: CRISTINA BELLIDO ORTEGA pot actualitzar la seva Política de Privacitat quan ho necessiti. Quan CRISTINA BELLIDO ORTEGA canviï la seva política de privacitat significativament, es publicarà un avís al lloc web, juntament amb la seva actualització.

13. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

CRISTINA BELLIDO ORTEGA pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis i a la formació, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan CRISTINA BELLIDO ORTEGA exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de CRISTINA BELLIDO ORTEGA.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que regula el Títol referit a «Garanties i serveis postvenda» del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al que podeu accedir clicant aquí 

14.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest és immoble»